First Person: Luskin Students Take Senior Fellows Trip